Regulamin

REGULAMIN REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ SECURE

I. Postanowienia ogólne

1. Konferencja SECURE (dalej: SECURE lub Konferencja) dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego, która odbędzie się w dn. 18 – 19 kwietnia 2023 r. organizowana jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK PIB lub Organizator) z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012938, NIP: 521-04-17-157.

2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dotyczące rejestracji umożliwiającej udział w Konferencji.

3. NASK organizuje Konferencję przy udziale merytorycznym działającego w ramach NASK PIB zespołu reagowania na incydenty CERT Polska zwanego dalej: CERT Polska. Organizator jest odpowiedzialny za aspekty merytoryczne, organizacyjne i reklamowe Konferencji.

4. NASK PIB administruje stroną Konferencji: www.secure.edu.pl, na której umożliwiono dokonywanie rejestracji udziału w Konferencji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest warunkiem koniecznym, by uczestnik mógł wziąć udział w Konferencji.

5. NASK PIB prowadzi wszelkie działania administracyjne oraz informacyjne, związane z rejestracją udziału w Konferencji.

Wszelkie zapytania związane z rejestracją lub rezygnacją z udziału w Konferencji należy kierować na następujące dane teleadresowe NASK – tel.: +48 22 380 82 00 e-mail: info@secure.edu.pl

II. Rejestracja

1. Udział w Konferencji odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ust. 2 i jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja każdego z uczestników poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Konferencji: www.secure.edu.pl.

2. Uczestnictwo w SECURE obejmuje bezpłatny udział w Konferencji, która odbędzie się w Warszawie.

3. Rejestracji na Konferencję można dokonywać od dnia 23.03.2023 r. do dnia 15.04.20231 r. do godz. 16:00.

4. Rejestracja danych osoby, której uczestnictwo w Konferencji jest zgłaszane, następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę Konferencji: www.secure.edu.pl.

5. Po zakończeniu procedury rejestracji, na adres e-mail wskazany przez podmiot dokonujący rejestracji zostanie wysłane jej potwierdzenie. Po weryfikacji zgłoszenia użytkownik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

III. Ochrona danych osobowych

1.

 • Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji SECURE 2023 jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK-PIB);
 • NASK-PIB przetwarza dane osobowe uczestników Konferencji SECURE 2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2. Informujemy, że :

 • administratorem danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konferencji, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie wydarzenia;
 • dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Konferencji i procesu rejestracji uczestników;
 • dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30 września 2024 r.;
 • uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować NASK-PIB pisząc na adres: info@secure.edu.pl;
 • uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dotyczące rejestracji umożliwiającej udział w Konferencji.

3. NASK PIB organizuje Konferencję przy udziale merytorycznym działającego w ramach NASK PIB zespołu reagowania na incydenty CERT Polska  (dalej: CERT Polska). Organizator jest odpowiedzialny za aspekty merytoryczne, organizacyjne i reklamowe Konferencji.

4. NASK PIB administruje stroną Konferencji: www.secure.edu.pl, na której umożliwiono dokonywanie rejestracji udziału w Konferencji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest warunkiem koniecznym, by uczestnik mógł wziąć udział w Konferencji.

5. NASK PIB wykonuje wszelkie działania administracyjne oraz informacyjne związane z rejestracją udziału w Konferencji.

Wszelkie zapytania związane z rejestracją lub rezygnacją z udziału w Konferencji należy kierować na następujące dane teleadresowe NASK – tel.: +48 22 380 82 00 e-mail: info@secure.edu.pl

II. Rejestracja

1. Uczestnictwo w SECURE obejmuje bezpłatny udział w Konferencji, która odbędzie się w Warszawie. Wymagana jest rejestracja każdego z uczestników poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Konferencji: www.secure.edu.pl.

2. Rejestracji na Konferencję można dokonywać od dnia 23.03.2023 r. do dnia 15.04.2023 r. do godz. 16:00. Po tym terminie rejestracja na Konferencję zostaje zamknięta.

3. Rejestracja możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konferencji: www.secure.edu.pl.

4. Wypełniając formularz, podmiot dokonujący rejestracji zobowiązany jest podać wyłącznie swoje prawdziwe dane identyfikacyjne. w przypadku, gdy Organizator poweźmie wątpliwości co do prawdziwości danych, może odmówić rejestracji lub udziału w Konferencji.

Po zakończeniu procedury rejestracji, na adres e-mail wskazany przez podmiot dokonujący rejestracji zostanie wysłane jej potwierdzenie. Po weryfikacji zgłoszenia użytkownik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie, że pierwszeństwo udziału w Konferencji mają przedstawiciele podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, o których mowa w art. 26 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2022.1863 t.j. z dnia 2022.09.05).

III. Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji SECURE 2023 jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK-PIB);

NASK-PIB przetwarza dane osobowe uczestników Konferencji SECURE 2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2. Informujemy, że :

administratorem danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : iod@nask.pl;

NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym na podstawie zgody uczestnika Konferencji (art.  6 ust. 1 lit. a RODO) do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konferencji, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie wydarzenia;

dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Konferencji i procesu rejestracji uczestników;

dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30 września 2024 r.;

uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować NASK-PIB pisząc na adres: info@secure.edu.pl;

uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. W sprawach interpretacji zapisów Regulaminu decyzję podejmuje Organizator. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie Konferencji.

RULES AND REGULATIONS OF REGISTRATION FOR SECURE CONFERENCE

I. General provisions

1. The “SECURE” Conference (hereinafter: SECURE or Conference) on ICT security, to be held on 18-19 April 2023 is organized by Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (hereinafter: NASK-PIB) with its registered office in Warsaw and place of business at the address: Kolska 12, 01-045 Warsaw, whose register files are kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division for the National Court Register (KRS), under No. 0000012938, tax identification number NIP: 521-04-17- 157.

2. These rules and regulations (hereinafter: Regulations) define the rules concerning registration to attend the Conference.

3. NASK is organizing the Conference with the participation of CERT Polska and is responsible for its substantive, organizational, and advertising aspects.

4. NASK manages the Conference website at www.secure.edu.pl, where it is possible to register for attendance at the Conference.

5. When filling out the form, the participant is required to provide only his/her/its true identification data. In the event that the Organizer has doubts about the veracity of the data, he may refuse registration and/or participation in the Conference.

NASK handles all administrative and clearing activities as well as information activities related to the registration of attendance at the Conference.

Any inquiries regarding the registration or resignation from attending the Conference should be addressed to the following contact data of NASK – +48 22 380 82 00 e-mail: info@secure.edu.pl

II. Registration

1. Participation in the Conference is free of charge. Registration of each participant is required by completing the registration form available on the Conference website: www.secure.edu.pl.

2. Participation in SECURE includes free participation in the Conference, which will take place in Warsaw.

3. Registration for the Conference can be done from 23/03/2023 to 15/04/2023 by 4.00 p.m. After this date, registration for the Conference is closed.

4. Registration is only possible using the electronic registration form available on the Conference website: www.secure.edu.pl.

5. After completing the registration procedure, confirmation will be sent to the e-mail address provided by the registering person. Each submission will be verified by the Organizer. The participant will receive the confirmation on the e-mail address provided by the registering entity. The Organizer reserves that priority of participation in the Conference is given to representatives of the entities of the national cyber security system, as referred to in Article 26(6)(1) of the Act of July 5, 2018 on the National Cyber Security System (Journal of Laws 2022.1863, dated 2022.09.05).

III. Personal data protection

1.

The controller of the SECURE 2023 Conference attendees’ data is Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy with its registered office in Warsaw and place of business at the address: 01-045 Warsaw, ul. Kolska 12, whose register files are kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division for the National Court Register (KRS), under No.0000012938; REGON [enterprise statistical number]: 010464542; NIP [tax identification number]: 521-04-17-157 (hereinafter: NASK-PIB);

NASK-PIB processes the personal data of the SECURE 2023 Conference attendees on the grounds of Article 6(1)(1) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) – consent of the data subject for the processing of his/her personal data for one or more specified purposes.

2. Please be advised that:

the controller of the personal data of the SECURE 2023 Conference attendees is NASK – Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB) with its registered office in Warsaw at ul. Kolska 12; the Data Protection Officer in NASK PIB can be reached at: iod@nask.pl;

NASK-PIB will process attendees’ personal data within the scope specified in the registration form for the purposes of organization of the SECURE 2023 Conference, including notification of organization details and changes in the Conference agenda; the legal basis of this process is Article 6 (1) (a) of the GDPR;

attendees’ personal data will be processed until 30 September 2024;

Conference attendees have the right to demand a review, correction, limited processing, removal, and transfer of their data;

personal data is provided voluntarily; attendees have the right to withdraw the consent I have given at any time; this will not affect the lawfulness of any data processing done on the basis of that consent before it was revoked; to this end, the conference organizer needs to be notified at info@secure.edu.pl;

attendees have the right to lodge a complaint with a supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office;

attendees’ personal data is not used by NASK-PIB for profiling or any other automated decision-making.

IV. Final provisions

 1. All matters not regulated in these Rules and Regulations shall be governed by universally applicable provisions of Polish law.
 2. The Organizer reserves the right to change the provisions of the Regulations at any time.
 3. In matters of interpretation of the provisions of the Regulations, the decision is made by the Organizer. The Organizer will keep the Conference website updated about any changes in the Regulations.