Regulamin rejestracji na konferencję SECURE

REGULAMIN
REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ SECURE

I. Postanowienia ogólne

1. Konferencja SECURE (dalej: SECURE lub Konferencja) dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego, która odbędzie się w dn. 21-23 października 2019 r., w Warszawie, w Hotelu Airport Okęcie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24, organizowana jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK) z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012938, nr NIP: 521-04-17- 157.

2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dotyczące rejestracji umożliwiającej udział w Konferencji, w tym zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz rezygnacji z uczestnictwa.

3. Spółka pod firmą MGG Conferences Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (02-055), ul. Filtrowa 67 lok. 6/15 (adres do korespondencji: ul. Mokotowska 5 lok.9, 00-640 Warszawa), której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180786, nr NIP: 521-012-08-88, REGON 012577204, na mocy umowy z NASK pełni obowiązki Biura organizacyjnego Konferencji (dalej: Biuro lub MGG).

4. NASK organizuje Konferencję przy udziale CERT Polska i jest odpowiedzialny za jej aspekty merytoryczne, organizacyjne i reklamowe.

5. NASK administruje stroną Konferencji: www.secure.edu.pl, na której umożliwiono dokonywanie rejestracji udziału w Konferencji.

6. Biuro prowadzi wszelkie działania administracyjno–rozliczeniowe oraz informacyjne, związane z rejestracją uczestnictwa w Konferencji, w szczególności umożliwia dokonywanie płatności za uczestnictwo.

Wszelkie zapytania związane z rejestracją lub rezygnacją z udziału w Konferencji należy kierować na następujące dane teleadresowe Biura: Tel. 22 875 20 20, 501100 160 e-mail: biuro@mgg-conferences.pl

7. Przy dokonywaniu płatności za pomocą przelewu elektronicznego ewentualne zwroty wpłaconych kwot następują na rachunek bankowy wskazany przez podmiot, który dokonuje lub dokonał takiej płatności.

II. Rejestracja

1. Przedmiotem rejestracji na Konferencję jest wykonanie niezbędnych czynności administracyjno–rozliczeniowych mających na celu umożliwienie udziału w SECURE. Wskazane powyżej czynności dokonywane są w szczególności z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych poprzez witrynę internetową www.secure.edu.pl.

2. Uczestnictwo w SECURE obejmuje udział w części głównej Konferencji (22-23.10.2019 r.) i/ lub w warsztatach SECURE Hands-on (21.10.2019 r.). Dla obydwu wskazanych powyżej części Konferencji obowiązują limity miejsc.

3. Rejestracji na Konferencję można dokonywać od dnia 25.07.2019 r. do dnia 21.10.2019 r. do godz. 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc, z zastrzeżeniem, że rejestracja dotycząca udziału w warsztatach SECURE Hands-on (21.10.2019 r.) jest prowadzona do dnia 18.10.2019 r. do godz. 16:00.

4. Rejestracja danych osoby, której uczestnictwo w Konferencji jest zgłaszane, następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę www.secure.edu.pl.

5. Ceny dotyczące uczestnictwa oraz warunki udzielania rabatów określone są na stronie www.secure.edu.pl i mogą być zmieniane przez NASK, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć osób zarejestrowanych przed wprowadzeniem takich zmian.

6. Opłata za udział w Konferencji obejmuje, w zależności od wybranej opcji, uczestnictwo w odpowiedniej części Konferencji materiały konferencyjne, udział w lunchach konferencyjnych i konferencyjnych poczęstunkach w przerwach kawowych oraz udział w bankiecie konferencyjnym organizowanym przez NASK. Przedmiotowa opłata nie obejmuje kosztów transportu, w tym kosztów przejazdu lub przelotu, kosztów noclegu, ani żadnych innych kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji, które nie zostały wprost wskazane w Regulaminie jako koszty objęte opłatą za udział w Konferencji.

7. Po zakończeniu procedury rejestracji, na adres e-mail wskazany przez podmiot dokonujący rejestracji zostanie wysłane jej potwierdzenie, które będzie zawierać: dane uczestnika wraz z danymi firmy (opcjonalnie), dane wydarzenia, na które dokonano rejestracji (tytuł, data), wysokość opłaty, informację o formie płatności (przelew/płatność elektroniczna), numer transakcji, termin płatności.

III. Dostępne formy płatności

1. Warunkiem uczestnictwa w SECURE jest wniesienie pełnej opłaty przed Konferencją.

2. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji można dokonać przelewem na konto bankowe Biura na podstawie faktury proforma

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska 44 1090 1883 0000 0001 0891 4190

IV. Ochrona danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji SECURE 2019 jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK-PIB);
  • NASK-PIB przetwarza dane osobowe uczestników Konferencji SECURE 2019 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2. Informujemy, że :

- administratorem danych osobowych uczestników Konferencji SECURE 2019 jest NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe uczestników w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym do celów organizacyjnych Konferencji SECURE 2019, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i zmianach w programie Konferencji;

- dane osobowe uczestników mogą być przez NASK-PIB udostępnione następującym podmiotom :

a) MGG Conferences Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 67 lok. 6/15 pełniącej rolę biura organizacyjnego Konferencji SECURE 2019 (usługa rozsyłania wiadomości email) ;

b) NASK SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane do 31 maja 2020 r.

- uczestnicy Konferencji mają prawo do żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora konferencji na adres info@secure.edu.pl ;

-uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- dane osobowe uczestników nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany

V. Zwroty i procedura reklamacyjna

1. Do dnia 10 października 2019 r. każdy zarejestrowany uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat lub innych kosztów związanych z udziałem lub rejestracją.

2. Nieobecność uczestnika na Konferencji, bez uprzedniego odwołania uczestnictwa zgodnie z zapisami powyższymi, lub rezygnacja z udziału po 10 października 2019 r., nie zwalniają z obowiązku zapłaty pełnej wysokości opłaty należnej za uczestnictwo w Konferencji takiego uczestnika.

3. W wypadku odwołania lub nieodbycia się Konferencji, opłaty za uczestnictwo nie będą należne, a opłaty uiszczone zostaną zwrócone w pełnej wysokości.

4. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące realizacji płatności elektronicznych można zgłaszać do Biura drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mgg-conferences.pl.

5. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące realizacji płatności elektronicznych rozpatrywane są przez MGG niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.

6. O sposobie załatwienia reklamacji lub zastrzeżenia uczestnika Konferencji informowany jest drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacji lub zastrzeżenia.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.